skip to Main Content

Personvernerklæring

Advokatfirmaet Ejuris AS

PERSONVERNERKLÆRING

 

Sist endret: 1. februar 2019

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Ejuris AS («Advokatfirmaet Ejuris», «vi» eller «oss»).

 

Advokatfirmaet Ejuris tilbyr advokatbistand primært til våre klienter i Norge. Vi er, i tillegg til å yte tjenester på et høyt nivå, opptatt av å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokatfirmaet Ejuris behandler dine personopplysninger, våre forpliktelser og dine rettigheter. Personvernerklæringen gjelder for alle våre tjenester.

 

Advokatfirmaet Ejuris er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å overholde og etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger, herunder EUs nye personvernforordning (GDPR).

 

 1. Hvem behandling vi personopplysninger om

 

Vi behandler personopplysninger fra ulike personsubjekter. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysningene til følgende subjekter:

 

 • Privatkunder
 • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Personer som er involvert i saker vi bistår
 • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
 • Besøkende på vår nettside

 

 1. Behandlingsgrunnlag

 

 • Kontraktsforpliktelser (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b): Advokatfirmaet Ejuris behandler personopplysninger på grunnlag av våre avtaleforpliktelser. Oppdragsavtalen setter rammen for behandlingen av personopplysningene.

 

 • Rettslig forpliktelse (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c): Vi er bl.a forpliktet etter hvitvaskingsloven, regnskapsloven, bokføringsloven og forskrift om god advokatskikk, og må behandle personopplysninger for å overholde de rettslige forpliktelsene.

 

 • Legitime interesser (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f): Der hvor oppdragsavtalen er inngått med en virksomhetsklient, behandles de personopplysningene vi får tilgang til av virksomheten, på bakgrunn av legitime interesser.

 

I mange tilfeller vil vi kunne få tilgang til andres personopplysninger og vil, i sakens anledning, kunne benytte disse for å utføre det avtalte oppdraget. I tillegg vil behandling av personopplysninger av sikkerhetsmessige grunner også kunne gjøres på bakgrunn av legitime interesser.

 

 • Samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a): Advokatfirmaet Ejuris vil sørge for å innhente nødvendig samtykke. Vi vil bl.a ikke sende ut markedsføringsmateriell uten ditt samtykke.

 

 1. Hvordan, hvorfor og hvilke personopplysninger behandles?

 

 • Ved spørsmål om våre tjenester. Du kan benytte vårt kontaktskjema på vår nettside. Her avgis navn, e-postadresse og informasjon om bakgrunnen for din henvendelse.

Du kan også henvende deg til oss per telefon, e-post eller post. Gjennom kontakt med deg kan vi sammen avgjøre om vi kan tilby deg den hjelpen du behøver. 

 

 • Etablering av klientforhold. Før vi avgjøre om vi kan etablere et klientforhold vil vi utføre en uavhengighetskontroll. Vi vil vurdere internt om et eventuelt konfliktforhold kan være uetisk eller komme i konflikt med andres interesser. En kredittvurdering vil også kunne utføres.

 

Dersom vi og du, ditt firma eller din arbeidsgivervirksomhet ønsker å bli vår klient etableres et klientforhold ved utstedelse av oppdragsavtale. Kontaktinformasjon vil dermed registreres og lagres i vårt system. Behandling av personopplysninger gjøres først og fremst for å overholde våre kontraktsforpliktelser.

 

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven.

 

 • Sakshåndtering. For å utføre det avtalte oppdraget vil vi behandle de personopplysninger som vi får tilgang til, som kan inkludere opplysninger om andre enn våre klienter. I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger.

 

 • For å håndtere våre klientforhold etableres egne klientmapper hvor all dokumentasjon lagres. Timeforbruk og kostnader ved oppdraget vil bli ført opp den enkelte klient. For å kunne gjennomføre betalingsforpliktelser er det nødvendig å oppgi person- og kortnummer. Advokatfirmaet Ejuris, ev t. Våert regnskapskontor, håndterer fakturering og innbetalinger.

 

 • IT-drift, sikkerhet og overtredelser. Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Vi kan benytte dine personopplysninger av sikkerhetsmessige hensyn eller for å etterforske mulig lovbrudd, brudd på oppdragsavtalen eller denne personvernerklæringen.

 

 • Markedsføring og salg. Vi vil vi også kunne behandle kontaktinformasjon og andre identifikasjonsdata for å sende ut nyhetsbrev, utføre markedsføring og salg.

 

 1. Våre underleverandører

 

For administrasjon av våre kundeforhold benytter vi Clio som leveres av Themis Solutions Inc. Clio er en skybasert tjeneste. Deres servere er lokalisert i Irland.

 

Microsoft 365 fra Microsoft benyttes for intern og ekstern kommunikasjon, fildeling, opplasting av filer og møteplanlegging.

 

For fakturering benyttes Tripletex fra Visma.

 

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt. Også utleiere hvor vi leier lokaler må forplikte seg iht. tilgang til kontor og reglene om konfidensialitet.

 

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt eller er rettskraftig pålagt av en domstol.

 

 1. Lagring og sletting

Dine personopplysninger vil i utgangspunktet bli lagret inntil formålet med behandlingen opphører. Sletting, inkludert kopier av personopplysningene, vil bli utført innen rimelig tid etter formålets opphør.  

Vi oppbevarer saksdokumenter i inntil 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet anses som nødvendig av hensyn både til klient og vår håndtering av fremtidige spørsmål eller tvister. For et advokatfirma er det en stor sannsynlighet for at det kan komme opp spørsmål om tidligere saker, hvor det kan bli nødvendige å bringe opp informasjonen som er lagret i saksdokumentene.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

 1. Dine rettigheter

Tilbakekall av samtykke. Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss eller til annen form for behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake ved å kontakte oss. Vi har inkludert en link som gjør det enkelt for deg å avregistrere deg fra nyhetsbrev.

Protest. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger dersom behandlingen foregår på grunnlag av legitime interesser (GDPR art. 6 nr. bokstav f). Behandlingen vil da måtte opphøre, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner. Du har også rett til å motsette deg behandling som gjøres med henblikk på direkte markedsføring som angår deg.

Innsyn. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt taushetsplikten ikke hindrer innsyn. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Retting eller sletting. Feilaktige opplysninger vil rettes etter din forespørsel. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men dersom det foreligger tungtveiende grunner eller andre lovpålagte krav, kan forespørsel ikke gjennomføres. Dersom sletting ikke kan gjennomføres vil du bli varslet om årsaken.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten. Dersom du er misfornøyd med måte vi behandler dine personopplysninger kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

 

 1. Sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger

 

Advokatfirmaet Ejuris sikrer at dine personopplysninger behandles med minst mulig risiko for uautorisert tilgang. Vi benytter et sikkert behandlingsmiljø for dine personopplysninger.

 

Alle med befatning av personopplysninger er underlagt strenge krav til sikkerhet og taushet. Det er kun et begrenset personell som har tilgang til personopplysningene for å utføre nødvendige arbeidsoppgaver.   

 

 1. Endringer

 

Vi kan, når dette er nødvendig, gjøre endringer i personvernerklæringen, for eksempel for å rette opp feil eller etterleve regelendringer. Du oppfordres til å gjennomgå personvernerklæringen med jevne mellomrom for å gjøre deg kjent med eventuelle endringer. Alle endringer vil bli offentliggjort på; www.ejuris.no/personvernerklæring.

 

 1. Henvendelser

 

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger eller ønsker å gjøre dine personvernrettigheter gjeldende, kan du henvende deg til vår administrasjon.

 

Kontaktinformasjon

E-post:          post@ejuris.no                   —                   Telefon:  75 57 77 88

Tilbake til forsiden på Ejuris Advokatfirma sin forside illustration

Velkommen til Ejuris

Følg oss på de sosiale medier

close-link
Scroll Up